Hedeflerimiz

 

Hedeflerimiz nedir?

1- İSVİÇRE ALEVİ TOPLULUĞUNUN KISA VADEDE HEDEFLERİ

a- IAT nin Bern'de kabulu için girişimler

b- Aynı girişimi faaliyet alanımızdaki kantonların (yerine göre şehirlerin de) kanunlarına göre değişik seviyelerde tanımını sağlayacak girişimleri yapma;

c- İAT ye sağlıklı bir mali zemin hazırlama imkamları;

d- İsviçre'de bulunan diğer alevi dernekleriyle ilişkier;

e- Türkiye'deki Barış, Halk ve Cem televizyonlarına (devamlı) yayın yapabilme imkanları aramak;

f- Ortak kullanabileceğimiz içinde bir cemevi, aşevi, misafirevi ve çeşitli kültürel faaliyetler yapılabilecek çokyönlü, mümkünse kira da getirebilecek bir İAT merkezi yapılması;

g- Gençlerle ve yetişkinlerle edep/erkân, oniki hizmet ve Alevi tarihi eğitiminin planlanması ve verilmesi;

h- Davet edeceğimiz konuşmacıları bu eğitim planları çercevesinde ele alma;

i- Diğer ülkelerindeki alevi dernekleri ve dernek toplulukları ile ilişki (Uluslararası Alevi Topluluğunu kurma);

j- İAT içi iletişim sorununa çözümler (Bütün üyelerin adresleri, telefonları, mail adresleri) kullanma;

2- İSVİÇRE ALEVİ TOPLULUĞUNUN UZUN VADEDE HEDEFLERİ

2.1 İsviçre’de Alevi toplumunun temel ve değişmez hedefi, Alevi öğretisini, inancını ve kültürünü bütün farklılıklarıyla ve incelikleriyle yaşatmak; çağdaş kentsel yaşam şartlarına uyum sağlayarak devam ettirmek; temel kaynaklarını ve tarihini araştırmak, eğitimini vermek ve tanıtmak; haklarını ve menfaatlerini korumak ve bu yönde ortak girişimlerde bulunmasını sağlamak.

2.2 İsviçre yaşantısında, Alevi toplumunun ortak çıkarları için, inanç hürriyetinin ve laikliğin tam uygulanmasını yakından takip etmek; eğitim, sosyal, kültürel, ekonomi ve siyasete yönelik konularda gerekli kararları almak; bunları gerçekleştirmek için çalışmak ve bu konularda diğer toplum kuruluşlarıyla işbirliği gerçekleştirmek; Alevi topluluğu ve İsviçreliler arasında karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak.

2.3 İsviçre Alevilerini, İsviçre’de ve İsviçre dışında temsil etmek, Türkiye’de ve diğer ülkelerde aynı amaçlar doğrultusunda çalışan Türk ve yabancı kuruluşlar ile ilişki kurmak ve işbirliği gerçekleştirmek.

2.4 Alevi Bâtınî İslam inanç ve kültürü aleyhinde nerede olursa olsun medya kuruluşlarınca veya herhangi bir kişi ya da kuruluş tarafından yapılan gerçekdışı ve maksatlı her türlü görsel, sesli ve yazılı yayına gerekli gördüğü cevabı vermek, tekrarını önlemek, hak ve hukukunu aramak ve bu yönde gereken bütün girişimleri yapmak.

2.5 Üye kurumların her türlü çıkarlarını üçüncü kişi ve kurumlara (tüzel kişilere, kamu tüzel kişilere ve gerçek kişilere) karşı korumak. Kurumlar arasında olabilecek anlaşmazlıklara çözüm getirmek.

2.6 İsviçre’de yaşayan Alevilerin en azından yaşadıkları bölgenin lisanını öğrenmelerine; özelliklerini, kültürünü, siyasi sistemini, sosyal yaşantısını daha iyi tanınmasına olanak yaratmak; İsviçre ve Türkiye resmi makamları, gerekirse İsviçre sivil toplum örgütleri ile bu istikamette birlikte çalışmak.

2.7 Üye kurumların Cemevi açmalarına yardımcı olmak; farklı yörelerden gelen, farklı alevi erkanlarına sahip üyelerinin cemlerini en iyi şartlarda yapmalarına; inanç ve kültürel alanda ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak.

2.8 İsviçre’de Alevi inanç önderlerini ve temsilcilerini desteklemek; bilgi ve eğitim seviyelerini daha da ilerletmelerine ve eğitici olarak daha iyi yetişmelerine yönelik çalışmalar yapmak.

2.9 Batınî İslamın ve Alevi inancının, geleneklerinin ve tarihinin ortaya çıkarılması ve öğretisinin tarihsel gelişimi için bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak. Bu amaçlar doğrultusunda kurumlar ve kurullar kurmak ve ayrıca bu doğrultuda konferanslar, kurslar, seminerler, paneller, basın toplantıları düzenlemek ve yayınlar yapmak. Alevi kültür ve öğretisinin taşıyıcıları konumunda olan “Ulu” kişilerin anılarının yaşatılması için doğum ve ölüm yıldönümlerinde anılması için gerekli etkinlikleri düzenlemek.

2.10 Alevi gençlerinin Alevi inancı, öğretisi ve kültürü doğrultusunda demokratik, laik, sosyal ve çağdaş değer ve düşüncelerle, evrensel hukuk ilkeleri çercevesinde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir biçimde yetişmeleri için çaba harcamak.

Bu anlamda Alevi gençlik örgütlenmelerini, gençliğe yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak desteklemek.

Gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesi, spora ve yararlı etkinliklere yönlendirilmeleri ve kötü alışkanlıklardan korunmaları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

Başarılı gençlere burs olanağı sağlamak.

2.11 Kadın ve erkek eşitliğini esas alarak, kadınların örgütlenmesine, İAT ve üye dernek idarelerinde sorumluluklar alıp, daha faal olmalarına; kadın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara özel önem vermek.

2.12 İAT Alevi inanç, kültür ve felsefesi gereğince ve İsviçre Anayasa ve kanunları çercevesinde, vatandaşlar arasında hiç bir dil, din, ırk ve kültür ayrımı yapmamak; hukukun evrensel ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmak; karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü ortamının yaratılması, korunması ve devamlılığı için ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve kökten dinciliğe karşı mücadele etmek.

2.13 Üyelerinin cenaze kaldırma işlerinde karşılaştıkları problemlerde yardımcı olmak. Alevi inancı doğrultusunda, İsviçre kurumlarında (hastaneler, hapishaneler v.b.) inanç hizmetleri vermeye çalışmak. İsviçre’de idari ve adli kurumlarla üye dernekler veya Alevi toplumu fertleri arasında ortaya çıkabilecek meselelerde aracı olup çözüm yolu bulmak. Çevre koruma çalışmalarını desteklemek.

2.14 İAT hiç bir kişi ve kuruluşun siyasi ve ticari amaç ve çıkarları için kullanılamaz ve hiç bir siyasi kuruluşa ve partiye bağlı olamaz.

2.15 Alevi inancının Türkiye’de, anayasal çerçevede yasal hak olarak kabul edilmesi ve bu hakkın korunması için teşvik çalışmaları yapmak ve destekleyici projeler üretmek.

 

Comments are closed.